, Blog

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, která byla zveřejněna 9. prosince 2019, se věnuje i pravidelnému kouření tabáku.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018

Pro bibliografické citace/

MRAVČÍK, V., CHOMYNOVÁ, P., GROHMANNOVÁ, K., JANÍKOVÁ, B., ČERNÍKOVÁ, T., ROUS, Z., TION LEŠTINOVÁ, Z., NECHANSKÁ, B., CIBULKA, J., FIDESOVÁ, H., VOPRAVIL, J. 2019. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 [Annual Report on Drug Situation 2018 – Czech Republic] MRAVČÍK, V. (Ed.). Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-237-1

V kapitole Problémové užívání návykových látek, 3.1.1 Pravidelné kouření tabáku se mj. uvádí:

Podle Národního výzkumu užívání návykových látek uvádělo denní (nebo téměř denní) kouření 25,3 % respondentů ve věku 15 a více let (34,5 % mužů a 16,5 % žen), což je po extrapolaci výsledků na celou populaci ČR ve věku 15 a více let odhadem 2,4 milionu denních kuřáků. Srovnání se studiemi z l. 2008 a 2012 ukázalo mírný pokles rozsahu denního kouření v obecné populaci. Podrobnější výsledky byly uvedeny ve VZ 2016 a VZ 2017.

Do každoročního Výzkumu občanů (blíže viz kapitolu Výzkum názorů a postojů občanů České republiky (str. 42) zařadil SZÚ v r. 2018 stejně jako v předchozích letech celkem 29 otázek Globální tabákové studie pro dospělé (Global Adult Tobacco Survey, GATS) monitorujících (1) prevalenci kuřáctví v obecné populaci, (2) expozici tabákovému kouři doma a na pracovišti, (3) způsob odvykání kouření, (4) povědomí o zdravotních varováních, (5) působení reklamy na cigarety a (6) ekonomické aspekty kouření cigaret (tj. množství nakupovaných cigaret a vynaložených peněz) (Csémy a kol., 2019).

Podle studie GATS bylo v r. 2018 v ČR celkem 28,5 % současných kuřáků (tj. osob, které kouřily v posledních 30 dnech) ve věku 15 a více let (34,7 % mužů a 22,7 % žen), v tom 21,1 % kouří denně (24,5 % mužů a 17,9 % žen) a 7,4 % kouří příležitostně (10,3 % mužů a 4,8 % žen) – tabulka 3-1. Celkem 54,0 % populace tvoří celoživotní nekuřáci a 17,4 % nekuřáci, kteří v minulosti kouřili.

Trendy v posledních 6 letech naznačují mírný pokles výskytu současného kuřáctví v dospělé populaci – zatímco v r. 2012 bylo v populaci 31,3 % současných kuřáků, v r. 2018 již 28,5 %. Poslední dostupná data z r. 2018 však ukazují meziroční nárůst míry kouření v české populaci, a to až nad úroveň r. 2015 – graf 3-1.

Současní kuřáci (denní a příležitostní) vykouřili průměrně 12 cigaret denně, a to jak komerčně vyráběných, tak ručně balených. Elektronické cigarety užívalo denně nebo příležitostně v r. 2018 celkem 4,6 % dotázaných (5,9 % mužů a 3,3 % žen), nejvíce ve věkové skupině 15–24 let (7,5 %). Mezi současnými uživateli elektronických cigaret bylo 58,8 % osob, které současně kouřily klasické cigarety, 24,5 % bývalých kuřáků a 16,7 % uživatelů elektronických cigaret uvedlo, že dříve vůbec nekouřilo. Celkem 2,4 % respondentů (3,4 % mužů a 1,5 % žen) v současnosti užívají bezdýmné tabákové výrobky (určené ke šňupání, sání či žvýkání) (Csémy a kol., 2019)."

Další informace

Uvedenou kapitolu najdete na str. 71 Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018, která je dostupná na webu drogy-info.cz. Souhrn výroční zprávy byl publikován v periodiku Zaostřeno č. 6/2019 a v přehledu Drogová situace, vše na webu drogy-info.cz.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

Přečtěte si ji. Blog koureni-zabiji