, Blog

Elektronická cigareta

Elektronická cigareta je prostředek umožňující konzumaci nikotinu jiným způsobem, než kouřením. 

Elektronická cigareta (e-cigareta) je v podstatě vaporizér - v něm se zahřátím tekutiny vytváří aerosol (pára), který konzument vdechuje. Náplň může obsahovat nikotin, nebo může být bez nikotinu či bylinná. Při jejím používání nedochází k hoření, a nevzniká tedy takové množství nebezpečných škodlivin jako při kouření „klasických" cigaret. Elektronické cigarety se začaly šířit ve větším měřítku od r. 2006, kdy byly patentovány v Číně.

Obsahují zpravidla glycerin nebo propylenglykol, nikotin a příchutě. Toxické látky se v nich našly jen výjimečně ve stopových množstvích. Riziko pasivního kouření je u nich zanedbatelné; na výpary z elektronické cigarety však mohou být citliví kardiaci, astmatici a také děti (i zdravé). Rizikem však je snadné vstřebávání nikotinu a možnost "snadného návratu" kuřáka zpět ke kouření cigaret; může to u takového kuřáka pak vést ke zvýšenému kouření. Rizikem z hlediska veřejného zdraví pak je možnost, že by se z elektronických cigaret stala "módní záležitost" a jejich prostřednictvím by začali užívat nikotin i ti, kdo dosud nekouřili (zejména mladí lidé).

Regulace elektronických cigaret obsahujících nikotin je obsažena ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES. V současnosti (začátek srpna 2016) probíhá připomínkové řízení k transpozici směrnice (začlenění) do českého právního řádu. Jedná se o návrh vyhlášky o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření. Předpokládá se, že vstoupí v účinnost ve stejném termínu jako zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění zákona č. 180/2016 Sb. (tzn. účinnost od 7.9.2016).

Elektronickým prostředkům pro konzumaci nikotinu je rovněž věnována zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) "Electronic nicotine delivery systems" publikovaná pod č. FCTC/COP/6/10 Rev.1 v září 2014.

Konzumace nikotinu prostřednictvím elektronické cigarety není v ČR řazena mezi prostředky náhradní nikotinové terapie, sloužící pro léčbu závislosti na tabáku. Přesto osoby odvykající kouření elektronické cigarety na podporu odvykání, nebo na snížení počtu vykouřených „klasických" cigaret používají. 

Dosud provedené studie zaměřené na účinnost elektronických cigaret při odvykání kouření nebo systematické přehledy takových studií ukazují, že elektronické cigarety jsou účinné. Pomáhají při odvykání kouření nebo při snižování míry kouření a jejich efekt je dlouhodobý. Elektronické cigarety se zdají být rovněž účinnější než např. nikotinové náplasti při redukci kouření u kuřáků, kteří nedokáží přestat úplně. Dostupné důkazy přitom naznačují, že elektronické cigarety nepředstavují vážné zdravotní riziko v porovnání s tabákovými výrobky.

Vybrali jsme z databáze PubMed výsledky dvou studií, poskytující výsledky ze systematických přehledů týkajících se elektronických cigaret, které shrnuly a analyzovaly výsledky dostupných studií:

PubMed je databáze obsahující citace z více než 26 milionů vědeckých článků z oblasti biomedicíny. Z toho elektronických cigaret se týká téměř 2 tis. článků.

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku publikovala překlad Prohlášení předních vědců z oblasti výzkumu nikotinu a politiky veřejného zdraví z r. 2014, adresovaný ředitelce Světové zdravotnické organizace (WHO). Signatáři apelují na WHO, aby elektronické cigarety, jako prostředek, který může přispět k minimalizaci rizik užívání tabáku (kouřením) a sám o sobě je nízkorizikový, nebyly příliš přísně regulovány. Podle signatářů by WHO měla podpořit jejich regulaci adekvátně riziku a využít jejich kladný potenciál. Signatáři řadí e-cigarety mezi prostředky harm reduction (snižování rizik) u stávajících kuřáků. Mezi signatáři dopisu je i přední česká odbornice na léčbu závislosti na tabáku prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! 

INFORMACE O STUDII