, Blog

E-cigaretty: souhrn zprávy z jednání britské Dolní sněmovny

Výbor pro vědu a technologie Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království zveřejnil v srpnu 2018 zprávu "E-cigarettes" (E-cigarety). Přinášíme překlad souhrnu této zprávy.

Souhrn zprávy výboru pro vědu a technologie Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království k e-cigaretám

 

E-cigarety představují příležitost významně urychlit již klesající míru kouření, a tak řešit jednu z aktuálně největších příčin úmrtí ve Spojeném království. Tyto výrobky jsou podstatně méně škodlivé - asi o 95% - v porovnání s běžnými cigaretami. Neobsahují dehet a oxid uhelnatý obsažený v běžných cigaretách - nejnebezpečnější složky. Rovněž se ukázalo být náročné měřit zdravotní rizika sekundárního vdechnutí páry z e-cigaret, protože obsah škodlivin je zanedbatelný a podstatně nižší než u běžných cigaret.

Existuje však nejistota, zejména pokud jde o dlouhodobé účinky vlivu na zdraví, protože
e-cigarety ještě nejsou uvedeny na trhu dostatečně dlouho. V konečném důsledku však každý úsudek o rizicích musí brát v úvahu riziko související s nepřijetím e-cigaret - tedy pokračování v kouření běžných cigaret, které jsou podstatně škodlivější. Stávající kuřáci by měli být povzbuzováni, aby zcela přestali kouřit, ale pokud to není možné, měli by přejít na e-cigarety jako mnohem méně škodlivou alternativu.

Aby se shromáždily další potřebné důkazy věnující se relativním rizikům elektronických cigaret a výrobků na bázi zahřívání (HnB), měla by vláda pokračovat v plánovaném každoročním přezkumu důkazů týkajících se elektronických cigaret a rozšířit je o HnB produkty - nedávno zavedený výrobek, který spíše zahřívá než spaluje tabák. Vláda by měla dále podpořit dlouhodobý výzkumný program pod dozorem britského ministerstva zdravotnictví a výboru pro toxicitu chemických látek v potravinách, spotřebních výrobcích a životním prostředí (dále „výbor"). Vláda by měla každoročně podávat zprávy o stavu výzkumu v plánu kontroly tabáku a zřídit on-line centrálu pro zpřístupnění podrobných důkazů veřejnosti a pracovníkům ve zdravotnictví.

Odhadem 2,9 milionu osob ve Velké Británii používá elektronické cigarety k zanechání kouření a desítky tisíc jich využívají k úspěšnému zanechání kouření každý rok. Obavy z role e-cigaret, coby potencionální "vstupní brány" k běžnému kouření, nebo že rozmanitost a druhy příchutí přilákají mladé nekuřáky ve významném množství, se nepotvrdily.

Zdravotně licencovaná elektronická cigareta by mohla napomáhat úsilí k odvykání kouření tím, že lékařům umožní lépe diskutovat a doporučit tyto výrobky pacientům, jako nástroj k zanechání kouření. Vláda by měla spolu s průmyslem prověřit, jakým způsobem zjednodušit schvalovací systém terapií k zanechání kouření, pokud by výrobci elektronických cigaret usilovali o tyto licence.

Lidé s duševními problémy kouří výrazně více než zbytek obyvatelstva a mohli by proto výrazně profitovat z používání elektronických cigaret k zanechání kouření. Podpora přechodu kouřících pacientů v léčebnách duševního zdraví na e-cigarety umožní těmto pacientům pokračovat v léčbě bez přerušení kvůli přestávce na kouření. Některé léčebny duševního zdraví umožňují neomezené používání e-cigaret; je nepřijatelné, aby třetina zdravotnických zařízení z celkem 50 respondentů dotazníkového průzkumu výboru užívání elektronických cigaret zcela zakázala. Tři čtvrtiny zdravotnických zařízení v Anglii byly mylně znepokojeny dopady sekundárního kouření u elektronických cigaret, i přes zanedbatelné zdravotní riziko. Vedení zdravotnických zařízení by mělo přijmout politiku, která umožní pacientům v léčebnách duševního zdraví užívat elektronické cigarety, pokud nebude schopno přijít s důkazy proč tak neučinit.

V řadě firem, ve veřejné dopravě a na některých dalších místech není umožněno užívání
e-cigaret, stejně jako je tento zákaz aplikován u běžných cigaret. Neexistuje však žádný důvod ochrany veřejného zdraví (nebo dokonce požární bezpečnosti) k ospravedlnění stejného způsobu kontroly u těchto dvou produktů. Je potřebná širší debata o tom, jak mají být na veřejných místech v Anglii řešeny e-cigarety, aby bylo možné dospět k politice, která přinejmenším začíná důkazy spíše než mylnými představami o dopadech e-cigaret na zdraví.

Některé aspekty kontroly e-cigaret zřejmě zdržují jejich využití jako nástroje k zanechání kouření. Omezení potence složek v náplni způsobuje, že někteří uživatelé potřebují užívat častěji k získání dostatečné dávky nikotinu. Omezení velikosti nádrže se nezdá být založeno na vědeckých důkazech, a proto by mělo být bezodkladně přezkoumáno. Zákaz reklamy na relativní zdravotní přínosy přechodu na elektronické cigarety znamená, že kuřáci běžných cigaret nemusí dostat informaci o těchto přínosech. Zákaz reklamy na tabákové výrobky zabránil výrobcům uvádět informace o relativních zdravotních přínosech na obalech e-cigaret. Vláda by měla přezkoumat tyto regulační překážky s cílem určit prostor pro změnu po připravovaném Brexitu, včetně na důkazech založeném posouzení zrušení zákazu orálně užívaného tabákového výrobku "snus".

Mělo by dojít k posunu k regulačnímu prostředí založeném na hodnocení míry rizik; kde předpisy, reklamní pravidla a daňové povinnosti odrážejí důkazy o relativních škodách působených různými druhy e-cigaret a tabákových výrobků. Zatímco přístup založený na důkazech je sám o sobě důležitý, pomohl by také zavést způsoby chování, které jako společnost chceme - méně kouření, větší užívání a akceptace e-cigaret a nových tabákových výrobků, pokud by to přispělo ke snížení míry kouření běžných tabákových výrobků.

Podrobné informace k jednání Výboru pro vědu a technologie britské Dolní sněmovny k e-cigaretám

Informace o jednání k e-cigaretám ve Výboru pro vědu a technologie Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království byla zveřejněna 17. srpna 2018 na stránkách britského Parlamentu, pod titulkem Government missing opportunity with e-cigarettes (Vláda u e-cigaret ztrácí příležitost). Informace obsahuje odkazy na Souhrn zprávy E-cigarettes , Závěry a doporučení a plné znění parlamentní zprávy E-cigarettes

Celá zpráva E-cigarettes v PDF je rovněž dostupná u zprávy ||Government missing opportunity with e-cigarettes.

Podrobné informace o jednání Výboru pro vědu a technologie Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království k e-cigaretám jsou dostupné na stránce Inquiry: E-cigarettes. Výbor se zabýval dopady elektronických cigaret na lidské zdraví (včetně jejich účinnosti jako prostředku pro odvyknutí kouření), vhodností regulace jejich užívání a finančními dopady rostoucího trhu s těmito prostředky jak na obchod, tak na národní zdravotní systém. Z této stránky je dostupné plné znění zprávy E-cigarettes (odkaz výše) a dále záznamy z ústních vystoupení před výborem (2 videa a přepisy v PDF) a písemné důkazy (6 zpráv, dostupné v html a PDF).


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO